Undervärderar Novus väljarnas intresse för familjepolitik?

I slutet av december presenterade Novus vilka politiska frågor som väljarna anser viktigast. Medan äldreomsorg kom på femte plats, fanns omsorg om våra yngsta inte ens med på tio-i-topplistan. En förklaring kan vara att undersökningsföretaget har delat upp frågan i minst två – Barnomsorg respektive Familjepolitik – vilket sannolikt försvagar stödet. Min research om orsaken ger anledning att fråga sig om Novus gör det medvetet av politiska skäl. Men även andra undersökningsföretags hantering av familjepolitik väcker frågetecken.

Den viktigaste frågan för väljarna var enligt Novus undersökning Sjukvården. På andra plats kom Invandring/integration, på tredje Skola och utbildning, samt på fjärde Lag och ordning. Breda frågor som ofta kombineras med ett ”och” eller snedstreck (/). Därför blev jag förvånad när jag hittade Barnomsorg på 13:e plats och Familjepolitik på 21:a. Dessa frågor ansågs uppenbarligen inte gå att kombinera. Jag frågade Novus varför och fick ett mycket motsägelsefullt svar:

Om detta är anledningen till uppdelningen framstår det som inkonsekvent att Novus ändå kombinerar andra breda områden med avgränsade frågor, exempelvis Skola och utbildning, Invandring/integration, Miljö och klimat. I synnerhet som många människor talar om de avgränsade frågorna Skola, Integration och Klimat separat, precis som Novus säger att man gör om Barnomsorg.

När jag påtalar den här bristen på logik, svarar Novus genom att vända på sin förklaring 180 grader:

Först var alltså förklaringen att väljarna skiljer på frågorna och därför gör Novus också det. Sen är förklaringen att väljarna INTE skiljer på frågorna, men när de börjar skilja på dem så kanske Novus ändrar sig – och slår ihop dem.

Eftersom logiken inte blev tydligare av denna tvärvändning ber jag att få tala med någon som är mer insatt, men detta är ”inte möjligt”. Att min fråga är känslig blir än mer tydligt när Novus Support i stället börjar misstänkliggöra den genom att spekulera om varför jag frågar:

När Novus uppvisar en så svajig grund för sin uppdelning av Barnomsorg och Familjepolitik och en sådan ovilja att svara på frågor om den, blir jag så klart än mer nyfiken på orsaken men den får jag söka på annat håll. Jag prövar det klassiska spåret ”Follow the money”.

Bland Novus kunder märks SVT, TCO och flera andra fackförbund. Kanske har de lockats av styrelseordföranden och delägaren Bertil Jacobsson som tidigare jobbat som journalist på SVT och SR samt chefredaktör och informationschef på TCO. Eller så gillar de vad Novus levererar; utöver partisympatimätningar varje månad åt SVT, är jämställdhetsundersökningar ett vanligt förekommande uppdrag. Alltid baserade på den socialistiska tolkningen av jämställdhet som är att alla ska göra lika – d v s alla föräldrar ska dela 50/50 på föräldrapenningen och sedan jobba heltid och lämna barnet till förskola vid ca 1,5 års ålder. Något som många fackförbundskunder lobbar hårt för i samhällsdebatten, ofta med hjälp av Novus undersökningar. Här följer några exempel, men jag går inte in i diskussion kring vad fackförbunden påstår (mina motargument finns annorstädes på denna blogg) utan poängen är att visa på Novus kunders syn på familjepolitik.

Strax innan jul presenterade TCO en Novus-undersökning som visade att kvinnor gör mer hushållsarbete än män under julen. 2010 fick de liknande resultat för fördelningen under semestern. Detta är orsaken till kvinnors större stress, menar TCO och skyller på den ojämställda föräldraförsäkringen:

2017 gjorde Novus en undersökning åt chefsfacket Ledarna om hur mycket föräldraledighet som manliga respektive kvinnliga chefer tagit ut. De ojämna siffrorna redovisades i Ledarnas Jämställdhetsrapport, där fackförbundet krävde att föräldraförsäkringen ska tvångsdelas 50/50 med motiveringen:

För Kommunals räkning undersökte Novus 2011 hur förskolans öppettider påverkar föräldrars möjlighet att jobba heltid och jämställt. Baserat på resultatet krävde Kommunal ökade satsningar på förskolan och varnade för att tillåta andra former av barnomsorg:

2014 fick Novus göra en liknande undersökning åt LO som den Novus gjorde åt Kommunal om förskolans öppettider. LO anlitade också Novus 2012 för att undersöka svenskarnas inställning till jämställdhet, vilket definierades som att både män och kvinnor ska arbeta heltid och dela lika på föräldraledigheten. Eftersom alla inte väljer att göra så, konstaterade LO att politikerna måste gå in i människors privatliv och styra mer:

Med denna översittarattityd mot föräldrar och barn, är det sannolikt att fackförbunden är nöjdare ju mindre väljarna engagerar sig i Familjepolitik och ju längre ned på Novus lista som Familjepolitik kommer. Att Barnomsorg kommer något högre upp, stör nog mindre. Barnomsorg är i fackförbundens språkbruk alltid synonymt med förskola. Tyvärr har denna förenklade bild även satt sig hos många föräldrar, efter 40 års implementering av den ensidiga svenska barnomsorgsmodellen. Trots att barnomsorg kan omfatta så många fler former, även föräldrars omsorg om barnen både under föräldraledigheten och efter (=Familjepolitik), vilket är ytterligare ett skäl till att slå ihop Barnomsorg med Familjepolitik.

Men Novus gör i stället frågeindelningen ännu mer förvirrande för väljaren, genom att erbjuda ett tredje alternativ att kryssa i för den som tycker att dessa frågor är viktiga. Undersökningsföretaget har nämligen även gjort ”Socialförsäkringarna” till en egen fråga där en stor del utgörs av just “föräldraledighetsfrågor” och ”ekonomiska frågor (barnbidrag)” som Novus i mejl ovan säger att de räknar in i Familjepolitiken.

Visserligen får man markera flera frågor i Novus undersökning, men när det erbjuds tre alternativ som överlappar varandra (Familjepolitik, Barnomsorg, Socialförsäkringarna) så finns det en påtaglig risk att väljare bara kryssar ett eller två i tron att det täcker in resten av vad de anser viktigt.

För att undvika risken för detta, rekommenderar Statistiska Centralbyrån följande i sin handbok ”Frågor och svar om frågekonstruktion i enkät- och intervjuundersökningar” (Persson et al., SCB 2016):

Följaktligen använder SCB svarsalternativet ”Familjepolitik/Barnomsorg” i sina egna vallokalsundersökningar av de viktigaste frågorna.

Men utformningen av frågor och svar påverkar inte bara resultatet i opinionsundersökningarna, det påverkar också samhällsdebatten. Framförallt genom att de förstärker fokus hos media och allmänhet på de frågor som hamnar högt upp, vilket har påtalats av forskare som Marie Demker och Martin Bennulf:

respektive Jesper Strömbäck:

Därmed leder opinionsmätningarna till att de viktigaste frågorna blir ännu viktigare genom att de blir mer prioriterade i samhällsdebatten. Motsatt effekt drabbar de frågor som hamnar längre ned på topplistorna, de blir ännu mindre viktiga än vad väljarna tycker. Därför är det angeläget ur demokratisk synvinkel att undersökningsföretagen åtminstone gör en korrekt värdering av hur viktiga olika politiska frågor är för väljarna – i synnerhet under valrörelsen.

Familjepolitik är en fråga som media länge saknat intresse för. Journalisterna har mest följt politiska utspel i enstaka detaljfrågor, men aldrig tagit ett helhetsgrepp. En bidragande faktor kan mycket väl vara Novus opinionsundersökningar som haft den här tredelade uppdelningen av familjepolitiska frågor sedan åtminstone 2010 enligt deras senaste rapport. Men även flera andra undersökningsföretag uppvisar en märklig indelning av familjepolitiska frågor i sina rankingar, vilket framgår av min sammanställning sist i detta blogginlägg. Inizio, Ipsos, Demoskop och YouGov har inte ens med Familjepolitik som en fråga! Samtliga borde granskas av media, men eftersom jag inte har lika stora resurser valde jag endast ett undersökningsföretag, Novus, vars senaste undersökning väckte mitt intresse.

Novus hantering av familjepolitiska frågor framstår som extra anmärkningsvärd i ljuset av att dess VD och huvudägare Torbjörn Sjöström ett flertal gånger har gått ut i media och kritiserat konkurrenter för deras undersökningsmetoder som ”en fara för demokratin”, på grund av att de, enligt honom, presenterat för höga siffror för Sverigedemokraterna. Han menar att dessa övervärderingar kan uppfattas som sanningar när media sprider dem och i värsta fall bli självuppfyllande så att partiet får högre siffror i ett val.

Det är naturligtvis viktigt att opinionsmätningarna värderar stödet för olika partier korrekt och varken över- eller undervärderar det. Men samma sak borde rimligtvis även gälla olika politiska frågor. Med tanke på detta borde Novus för sin trovärdighets skull ändra rubriceringen av familjepolitiska frågor så att den blir konsekvent med Novus indelning av övriga frågor samt i linje med SCB:s rekommendation.

Susanne Nyman Furugård

Fotnot till tabell: Jag har utgått från de senaste opinionsmätningarna i politiska frågor som jag kunnat hitta på internet. För att göra dem mer jämförbara anger jag frågornas placering på samma sätt som tävlande i idrottssammanhang, det vill säga utifrån hur många som placerat sig bättre. Det betyder exempelvis att om två frågor hamnar på delad 3:e plats, hamnar nästa fråga som nr 5 eftersom det är totalt fyra frågor före. Om tre frågor hamnar på delad 3:e plats, hamnar nästa fråga som nr 6 eftersom det är totalt fem frågor före. (Klicka på tabellen för större bild)

Tycker du att familjepolitik och barnomsorg är viktigt och vill trycka på politikerna för större valfrihet? Skriv på namninsamlingen Power to Parents 2018!

Läs även mina debattartiklar i Dagens Samhälle (21/2, 28/2) om undersökningsföretagens bristfälliga hantering av familjepolitik – som Novus erkände men inte vill göra något åt!

Det här inlägget postades i 2018. Bokmärk permalänken.